Acupuncture et homéopathie
Translate
 
 

Rezultate pe:
 


Rechercher Cautare avansata

Derniers sujets
» Thyroïdite - traitement homéopathique
Mer Jan 17, 2018 5:23 pm par John

» Informatii programari la sediul Institutului
Ven Oct 20, 2017 3:03 pm par John

» Narcissisme traitement homéopathique
Jeu Sep 21, 2017 7:55 am par John

» L'action d'acupuncture
Jeu Sep 21, 2017 7:54 am par John

»  Hernie discale apres la chirurgie
Jeu Sep 21, 2017 7:51 am par John

» Diabéte neurogéne
Sam Aoû 05, 2017 1:51 pm par John

» Coma discussions
Ven Juil 21, 2017 8:09 am par John

» Agaricus blazei
Mer Juil 05, 2017 11:47 pm par John

-

Add to netvibes

-

301 Redirect Code Generator Tool

Get our toolbar!
[Valid RSS]
Flux RSS


Yahoo! 
MSN 


Petites annonces

  Pas d'annonces disponibles.


  Lege pentru aprobarea Contractului-cadru acordarea asistentei medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007 Emitent: Guvernul Romaniei Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 1034 din 27 decembrie 2006 SECTIUNEA

  Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

  10012010

  Message 

  Lege pentru aprobarea Contractului-cadru acordarea asistentei medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007 Emitent: Guvernul Romaniei Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 1034 din 27 decembrie 2006 SECTIUNEA
  Lege pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007 Emitent: Guvernul Romaniei Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 1034 din 27 decembrie 2006
  SECTIUNEA a 7-a
  Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice, asistenta medicala stomatologica si asistenta medicala ambulatorie
  de recuperare-reabilitare a sanatatii – conditii specifice
  PARAGRAFUL 1
  Conditii de eligibilitate
  ART. 41
  Asistenta medicala ambulatorie de specialitate se asigura de medici de specialitate, medici dentisti, impreuna cu personal mediu sanitar si alte categorii de personal si cu personalul sanitar din serviciile conexe actului medical si se acorda prin:
  a) cabinete medicale, inclusiv cabinete medicale de recuperare, medicina fizica si balneologie, organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind
  organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 629/2001, republicata, autorizate si evaluate
  potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
  b) unitati sanitare ambulatorii de specialitate, autorizate si evaluate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie;
  c) ambulatorii de specialitate din structura spitalelor autorizate si evaluate, inclusiv ale celor din reteaua ministerelor si institutiilor centrale din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti si din reteaua Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
  d) societati de turism balnear si de recuperare constituite conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care indeplinesc conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea si functionarea societatilor comerciale de turism balnear si de recuperare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2003, autorizate si evaluate
  potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
  e) laboratoare medicale de radiologie si imagistica medicala, de analize medicale, explorari functionale, autorizate si evaluate potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
  f) centre de diagnostic si tratament si centre medicale – unitati medicale cu personalitate juridica, autorizate si evaluate potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
  ART. 42
  (1) Furnizorii de servicii medicale de specialitate incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru specialitatile clinice in baza specialitatilor
  confirmate prin ordin al ministrului sanatatii publice. Cabinetele medicale in care isi desfasoara activitatea medicii care au obtinut competenta/atestat de
  studii complementare de acupunctura, fitoterapie, homeopatie precum si cabinete de planificare familiala altele decat cele din structura spitalelor si care
  sunt certificati de Ministerul Sanatatii Publice si lucreaza exclusiv in aceste activitati incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate in baza
  competentelor/atestatelor de studii complementare de mai sus. Furnizorii de servicii de medicina dentara incheie contracte cu casele de asigurari de
  sanatate pentru furnizarea de servicii de medicina dentara, in conditiile stabilite prin norme.
  (2) Numarul necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinica si pentru medicina dentara, pe judete, pentru care se incheie contractul, se stabileste de catre o comisie formata din reprezentanti ai caselor de asigurari de sanatate, ai autoritatilor de sanatate publica judetene, respectiv ai directiilor medicale ori structurilor similare din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitara proprie si ai reprezentantilor colegiilor teritoriale ale medicilor si ai colegiilor teritoriale ale medicilor dentisti.
  (3) Numarul de puncte estimat pentru serviciile medicale ce pot fi efectuate de medici pentru specialitatile clinice stabilit in conditiile alin. (2), se are in vedere la calculul valorii minime garantate pentru un punct in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice.
  (4) Serviciile publice conexe actului medical, furnizate in cabinetele de libera practica organizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000
  privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, aprobata cu modificari prin Legea nr.598/2001, se contracteaza de titularii acestor cabinete cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate.
  (5) Furnizorii de servicii medicale pentru specialitatile paraclinice incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate in baza specialitatii obtinute si
  confirmate prin ordin al ministrului sanatatii publice pentru medicii de specialitate pe care ii reprezinta.
  ART. 43
  (1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorii de servicii medicale de specialitate prevazuti la art. 41 si casa de asigurari de sanatate
  se incheie in baza documentelor prevazute la art. 13; in cazul furnizorilor de servicii medicale paraclinice la contract se ataseaza si documentele necesare
  pentru incadrarea acestora in criteriile de selectie conform conditiilor stabilite prin norme.
  (2) Medicii de specialitate care efectueaza audiograme si care fac recomandari pentru protezare auditiva sunt cei care efectueaza si audiogramele dupa
  protezare.
  (3) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale clinice si de medicina dentara incheie un singur contract cu casa de asigurari de sanatate in
  a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul furnizorul de servicii medicale sau cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice,
  Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
  Turismului. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice incheie un singur contract cu casa de asigurari de sanatate in a
  carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul, filiale sau puncte de lucru furnizorul de servicii medicale paraclinice si/sau cu Casa Asigurarilor
  de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului
  transporturilor, Constructiilor si Turismului. Furnizorii de servicii medicale paraclinice pot incheia contracte si cu alte case de asigurari de sanatate in
  conditiile prevazute la alin. (5). Prin punct de lucru nu se intelege punct de recoltare, prin urmare casele de asigurari de sanatate nu incheie contracte
  distincte cu punctele de recoltare ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice.
  (4) Casele de asigurari de sanatate cu care furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate au incheiat contracte de
  furnizare de servicii medicale deconteaza contravaloarea serviciilor acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in
  evidenta asiguratul. Casele de asigurari de sanatate deconteaza furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au incheiat contracte contravaloarea
  serviciilor medicale acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul, cu conditia ca medicul care
  a eliberat biletul de trimitere sa se afle in relatia contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala
  furnizorul de servicii medicale paraclinice.
  (5) In situatia in care in raza administrativ-teritoriala a unei case de asigurari de sanatate nu exista furnizori care sa efectueze unele servicii
  medicale paraclinice cuprinse in pachetul de servicii medicale de baza, casa de asigurari de sanatate poate incheia contract cu furnizori din alte judete,
  respectiv din municipiul Bucuresti. In acest sens fiecare casa de asigurari de sanatate va prezenta spre avizare la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
  o lista a acestor servicii.
  (6) Fiecare medic de specialitate care acorda servicii medicale de specialitate intr-o unitate sanitara ambulatorie de specialitate, organizata conform
  Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 629/2001, republicata, isi desfasoara activitatea in baza unui singur
  contract incheiat cu casa de asigurari de sanatate, cu posibilitatea, pentru specialitatile clinice, de a-si majora programul de activitate in conditiile
  prevazute la art. 46 alin. (2).
  ART. 44
  In ambulatoriile de specialitate se acorda urmatoarele tipuri de servicii medicale: examen clinic, investigatii paraclinice, tratamente profilactice si curative, servicii de recuperare-reabilitare.
  ART. 45
  Reprezentantul legal al cabinetului medical organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
  629/2001, republicata, poate angaja medici, medici dentisti, dentisti, personal mediu sanitar si alte categorii de personal, in conditiile prevazute de aceeasi
  ordonanta, achitand lunar toate obligatiile prevazute de lege pentru personalul angajat. In situatia in care volumul de activitate al cabinetului medical
  conduce la un program de lucru saptamanal de minimum 35 de ore al medicului de specialitate, incadrarea personalului mediu sanitar este obligatorie.
  PARAGRAFUL 2
  Programul de lucru
  ART. 46
  (1) Cabinetele medicale de specialitate din specialitatile clinice isi stabilesc programul de activitate, astfel incat sa asigure accesul asiguratilor pe o durata de minimum 35 de ore pe saptamana, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilita prin negociere cu casele de asigurari de sanatate.
  (2) In situatia in care necesarul de servicii medicale de o anumita specialitate presupune prelungirea programului de lucru, medicul poate sa
  acorde servicii medicale in cadrul unui program majorat cu maximum 17,5 ore pe saptamana. In situatia in care programul majorat nu acopera volumul de servicii
  medicale necesare, medicul va intocmi liste de prioritate pentru asigurati.
  (3) In cabinetele de medicina dentara si in laboratoarele medicale medicii isi vor stabili programul de activitate in functie de volumul serviciilor de
  medicina dentara si al serviciilor medicale paraclinice contractate.
  (4) Serviciile medicale din specialitatile clinice si de medicina dentara se acorda conform programarilor, exceptie facand situatiile de urgenta
  medico-chirurgicala.
  (5) Medicul de specialitate care are contract de munca sau integrare clinica intr-o sectie a unui spital aflat in relatie contractuala cu o casa de
  asigurari de sanatate poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate in cadrul unui program de activitate stabilit in afara celui din
  spital si care, pentru specialitatile clinice, sa nu depaseasca maximum 17,5
  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ore pe saptamana, dupa cum urmeaza:
  a) intr-un cabinet organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998,
  aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 629/2001, republicata;
  b) in ambulatoriul de specialitate al spitalului, in conditiile reglementarilor
  legale in vigoare, in cazul in care casa de asigurari de sanatate nu are
  incheiat, pentru specialitatea respectiva in localitatea in care functioneaza
  spitalul, nici un alt contract cu un furnizor de servicii medicale ambulatorii
  de specialitate, organizat conform legii. Fac exceptie situatiile in care
  cererea de servicii medicale pentru anumite specialitati nu este acoperita. In
  acest sens, comisia constituita conform art. 42 alin. (2) poate propune spre
  aprobare situatiile concrete privind specialitatile neacoperite Ministerului
  Sanatatii Publice
  , dupa consultarea prealabila a Casei Nationale de
  Asigurari de Sanatate
  , in vederea respectarii obligatiei de asigurare a
  valorii minime garantate pentru un punct.
  (6) Acordarea serviciilor medicale in cazurile prevazute la alin. (5) se face
  in baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale ambulatorii de
  specialitate, iar nerespectarea acestei prevederi conduce la rezilierea
  contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate.
  (7) Medicul de specialitate care are contract de munca sau integrare clinica
  pentru activitate desfasurata exclusiv in cabinete medicale de specialitate
  fara personalitate juridica, care se afla in structura spitalelor, poate acorda
  servicii medicale ambulatorii de specialitate in afara programului de
  activitate din ambulatoriul de specialitate al spitalului, in conditiile
  prevazute la alin. (2) sau la alin. (5).

  PARAGRAFUL 3
  Drepturile si obligatiile furnizorilor, precum si obligatiile caselor de
  asigurari de sanatate

  ART. 47
  (1) In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de
  servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate sunt
  obligati:
  a) sa acorde servicii de asistenta medicala ambulatorie de specialitate
  asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere, cu exceptia cetatenilor
  statelor membre ale Uniunii Europene – titulari ai cardului european, a
  urgentelor si afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul
  de specialitate din ambulatoriul de specialitate, a serviciilor de medicina
  dentara, precum si a serviciilor de acupunctura, fitoterapie, homeopatie si
  planificare familiala. Lista cuprinzand afectiunile confirmate care permit
  prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate
  se stabileste prin norme;
  b) sa informeze medicul de familie, prin scrisoare medicala expediata direct
  sau prin intermediul asiguratului, despre diagnosticul si tratamentele
  efectuate si recomandate; sa finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin
  eliberarea prescriptiei medicale pentru medicamente cu sau fara contributie
  personala, bilet de trimitere pentru investigatii paraclinice, eliberarea de
  concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, atunci cand
  concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medicala va fi un
  document tipizat si va contine obligatoriu numarul contractului cu casa de
  asigurari de sanatate, pentru furnizare de servicii medicale; va putea fi
  folosita numai de catre medicii unitatilor medicale aflate in relatii
  contractuale cu o casa de asigurari de sanatate;
  c) sa transmita rezultatul investigatiilor paraclinice medicului de familie
  care a facut recomandarea si la care este inscris asiguratul sau medicului de
  specialitate din ambulatoriul de specialitate care a facut recomandarea
  investigatiilor medicale paraclinice acesta avand obligatia de a transmite
  rezultatele investigatiilor medicale paraclinice, prin scrisoare medicala,
  medicului de familie pe lista caruia este inscris asiguratul, in cazul
  furnizorului de servicii medicale paraclinice; transmiterea rezultatelor se
  poate face si prin intermediul asiguratului;
  d) sa intocmeasca liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile;
  e) sa prescrie medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul
  ambulatoriu si sa faca recomandari pentru investigatii medicale paraclinice,
  conform reglementarilor legale in vigoare pentru cazurile pentru care s-au
  efectuat servicii medicale conform contractului incheiat.
  (2) In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate, furnizorii de
  servicii medicale paraclinice sunt obligati sa efectueze investigatiile
  medicale paraclinice numai in baza biletului de trimitere, cu conditia ca
  medicul care a eliberat biletul de trimitere sa se afle in relatia contractuala
  cu aceeasi casa de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie
  contractuala furnizorul de servicii medicale paraclinice.
  ART. 48
  In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de
  servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pot sa
  incaseze de la asigurati:
  a) contravaloarea serviciilor medicale la cerere;
  b) coplata pentru servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie in
  conditiile stabilite prin norme;
  c) cota de contributie personala a asiguratilor pentru unele servicii medicale
  in conditiile prevazute in norme.
  ART. 49
  In relatiile cu furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala
  ambulatorie de specialitate casele de asigurari de sanatate sunt obligate:
  (1) sa faca publica valoarea definitiva a punctului, rezultata in urma
  regularizarii trimestriale, atat prin afisare la sediul caselor de asigurari de
  sanatate, cat si pe pagina electronica a acestora, incepand cu ziua urmatoare
  transmiterii acesteia de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
  (2) sa aduca la cunostinta furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu
  care se afla in relatie contractuala numele si codul de parafa al medicilor
  care nu mai sunt in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.

  PARAGRAFUL 4
  Decontarea serviciilor medicale

  ART. 50
  Modalitatea de plata a furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicala
  de specialitate din ambulatoriul de specialitate este tarif pe serviciu medical
  exprimat in puncte sau lei.
  ART. 51
  (1) Decontarea serviciilor medicale in asistenta medicala ambulatorie de
  specialitate se face prin:
  a) plata prin tarif pe serviciu medical exprimat in puncte pentru
  specialitatile clinice, stabilita in functie de numarul de puncte aferent
  fiecarui serviciu medical, ajustat in functie de conditiile in care se
  desfasoara activitatea, gradul profesional al medicilor si de valoarea unui punct
  stabilita in conditiile prevazute in norme. Numarul de puncte aferent fiecarui
  serviciu medical si conditiile de acordare a serviciilor medicale se stabilesc
  in norme. Criteriile de incadrare a cabinetelor medicale in functie de
  conditiile in care se desfasoara activitatea se aproba prin ordin al
  ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de
  Asigurari de Sanatate
  .
  Valoarea definitiva a punctului este unica pe tara, se calculeaza de Casa
  Nationala de Asigurari de Sanatate
  prin regularizare trimestriala, conform
  normelor, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru,
  si nu poate fi mai mica decat valoarea minima garantata pentru un punct
  stabilita in norme si valabila pentru anul 2007.
  b) plata prin tarif pe serviciu medical exprimat in lei pentru serviciile
  medicale acordate in specialitatile paraclinice si de medicina dentara. Suma
  cuvenita se stabileste in functie de numarul de servicii medicale si de
  tarifele aferente acestora. Tarifele serviciilor medicale si conditiile in care
  acestea se acorda sunt prevazute in norme;
  c) plata prin tarif pe serviciu medical exprimat in lei, stabilit prin norme,
  pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare. Contravaloarea acestor
  servicii se suporta din fondul aferent asistentei medicale de recuperare.
  Serviciile medicale de recuperare acordate in unitatile ambulatorii in care isi
  desfasoara activitatea medici angajati intr-o unitate sanitara si in cabinetele
  medicale de specialitate din structura unitatilor sanitare apartinand
  ministerelor si institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica,
  siguranta nationala si autoritate judecatoreasca, pentru care cheltuielile
  materiale se suporta de catre unitatile in structura carora functioneaza, se
  deconteaza de casele de asigurari de sanatate la tarife diminuate potrivit
  conditiilor stabilite prin norme.
  (2) Casele de asigurari de sanatate deconteaza serviciile medicale ambulatorii
  de specialitate, in conditiile stabilite prin norme, numai pe baza biletelor de
  trimitere eliberate de:
  a) medicii de familie,
  b) medicii din cabinetele medicale scolare/studentesti pentru elevi, respectiv
  studenti daca nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie sau in situatia
  in care cabinetul medicului de familie nu se afla in aceeasi localitate cu
  unitatea de invatamant respectiva,
  c) medicii din cabinetele medicale de unitate apartinand ministerelor si
  institutiilor cu retea sanitara proprie din domeniul apararii, ordinii publice,
  sigurantei nationale, pentru asiguratii care nu sunt inscrisi in lista unui
  medic de familie,
  d) medicii din institutiile aflate in coordonarea Autoritatii Nationale pentru
  Persoanele cu Handicap, in situatia in care persoanele institutionalizate nu
  sunt incluse pe lista unui medic de familie,
  e) medicii din serviciile publice specializate sau organisme private autorizate
  pentru copiii incredintati ori dati in plasament, daca nu sunt inscrisi pe
  lista unui medic de familie,
  f) medicii din alte institutii de ocrotire sociala, daca persoanele
  institutionalizate nu sunt inscrise pe lista unui medic de familie,
  g) medicii de specialitate din spitale pe baza de scrisoare medicala, in
  situatia in care este necesar un tratament ambulatoriu inainte de internarea in
  spital sau atunci cand este necesar un astfel de tratament dupa externare.
  Fac exceptie urgentele si afectiunile confirmate care permit prezentarea direct
  la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, a serviciilor de
  medicina dentara precum si a serviciilor de acupunctura, fitoterapie,
  homeopatie si planificare familiala, situatie in care medicii de specialitate
  vor solicita persoanelor respective actele doveditoare care atesta calitatea de
  asigurat.
  Pentru situatiile prevazute la literele b), d), e), f), casele de asigurari de
  sanatate incheie conventii cu medicii respectivi, in vederea recunoasterii
  biletelor de trimitere eliberate de catre acestia pentru serviciile medicale
  clinice.
  (3) Casele de asigurari de sanatate deconteaza serviciile medicale de
  recuperare-reabilitare in conditiile stabilite prin norme, numai pe baza
  biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, medicii de specialitate
  din ambulatoriu de specialitate sau medicii de specialitate din spital, aflati
  in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
  (4) Recomandarile pentru tratament de recuperare in statiunile balneoclimatice
  se fac de catre medicii de familie, de catre medicii de specialitate din
  ambulatoriu de specialitate si medicii din spital, aflati in relatii
  contractuale cu casele de asigurari de sanatate, pentru perioade si potrivit
  unui ritm stabilite de medicul de recuperare-reabilitare.
  (5) Recomandarile pentru tratament de recuperare in statiunile balneoclimatice
  se intocmesc in doua exemplare, astfel incat un exemplar sa fie prezentat de
  catre asigurat furnizorului de servicii de recuperare-reabilitare.
  (6) Trimiterea asiguratului de catre un medic de specialitate aflat in relatii
  contractuale cu casele de asigurari de sanatate catre un alt medic din
  ambulatoriul de specialitate aflat in relatii contractuale cu casele de
  asigurari de sanatate se face pe baza biletului de trimitere numai pentru
  situatia in care asiguratul a beneficiat de serviciile medicale de specialitate
  din partea medicului respectiv.
  ART. 52
  Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze lunar, in termen de
  maximum 20 de zile calendaristice de la incheierea fiecarei luni,
  contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor incheiate
  intre furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate si casele de
  asigurari de sanatate. Pentru serviciile medicale clinice decontarea lunara se
  face la valoarea minima garantata pentru un punct, unica pe tara si prevazuta
  in norme, iar regularizarea trimestriala, la valoarea definitiva, pana la data
  de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, pe baza documentelor
  prezentate de furnizori in primele 3 zile lucratoare ale lunii urmatoare
  trimestrului pentru care se face plata, potrivit normelor.
  Valoarea definitiva a unui punct nu poate fi mai mica decat valoarea minima
  garantata pentru un punct, prevazuta in norme si asigurata pe durata
  valabilitatii contractului de furnizare de servicii medicale incheiat.
  ART. 53
  Raportarea eronata a unor servicii medicale clinice pentru care plata se face
  prin tarif pe serviciu medical exprimat in puncte, se regularizeaza conform
  normelor; la regularizare se au in vedere si serviciile medicale omise la
  raportare in perioadele in care au fost realizate.

  PARAGRAFUL 5
  Sanctiuni, conditii de reziliere si incetare a contractului

  ART. 54
  (1) In cazul in care se constata nerespectarea programului de lucru stabilit,
  se va diminua valoarea minima garantata a punctului in luna respectiva pentru
  medicii din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice la care
  se inregistreaza aceste situatii sau, dupa caz, se va diminua contravaloarea
  serviciilor de medicina dentara, paraclinice sau de recuperare-reabilitare
  aferente lunii respective, dupa cum urmeaza:
  a) la prima constatare cu 10%;
  b) la a doua constatare cu 15%;
  c) la a treia constatare cu 20%.
  In cazul in care persoanele imputernicite de casele de asigurari de sanatate
  constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara
  contributia personala din partea asiguratului si/sau recomandari de
  investigatii paraclinice nejustificate, se va diminua valoarea minima garantata
  a punctului in luna respectiva pentru medicii la care se inregistreaza aceasta
  situatie sau, dupa caz, se va diminua contravaloarea serviciilor de medicina
  dentara sau de recuperare-reabilitare aferente lunii respective, conform
  prevederilor lit. a), b) si c), pentru fiecare dintre situatiile de mai sus.
  (2) Sumele obtinute ca disponibil din aceste diminuari, in conditiile alin.
  (1), la nivelul caselor de asigurari de sanatate, se vor folosi la reintregirea
  sumelor alocate cu destinatie initiala.
  (3) Pentru cazurile prevazute la alin. (1), casele de asigurari de sanatate tin
  evidenta distinct pe fiecare medic/furnizor, dupa caz.
  ART. 55
  (1) Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala
  ambulatorie de specialitate se reziliaza pentru situatiile prevazute la art. 18
  alin. (1).
  (2) Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala
  ambulatorie de specialitate se reziliaza de plin drept printr-o notificare
  scrisa de casele de asigurari de sanatate in termen de maximum 10 zile
  calendaristice de la data constatarii situatiilor prevazute la art. 18 alin.
  (2) precum si a urmatoarelor situatii:
  a) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 46 alin. (6) si art. 47 alin.
  (1) lit. a), b) si c);
  b) o data cu prima constatare dupa aplicarea de 3 ori a masurilor prevazute la
  art. 54 alin. (1) pentru fiecare situatie precum si pentru obligatia prevazuta
  la art. 47 alin. (1) lit. e);
  c) la a patra constatare a nerespectarii obligatiei prevazute la art. 47 alin.
  (1) lit. d).
  ART. 56
  Contractul de furnizare de servicii medicale inceteaza cu data la care a
  intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 19, precum si in urmatoarele
  situatii:
  a) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
  b) medicul titular al cabinetului medical individual renunta sau pierde
  calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania sau, dupa caz, al
  Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

  SECTIUNEA a 8-a
  Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

  A. SPITALE

  PARAGRAFUL 1
  Conditii de eligibilitate

  ART. 57
  (1) Asistenta medicala spitaliceasca se acorda in unitati sanitare cu paturi,
  autorizate si evaluate conform legii.
  (2) Casele de asigurari de sanatate incheie contracte cu spitalele numai pentru
  sectiile care au incadrare cu personal medical de specialitate si dotare
  tehnica necesara acordarii serviciilor medicale contractate.
  (3) Asistenta medicala spitaliceasca se acorda in regim de:
  a) spitalizare continua;
  b) spitalizare de zi.
  (4) Asistenta medicala spitaliceasca se asigura cu respectarea urmatoarelor
  criterii de internare:
  a) nastere, urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in
  pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere
  medicala continua;
  b) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
  c) tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale
  ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesita izolare sau internare
  obligatorie pentru bolnavii psihici prevazuti la art. 105, 113 si 114 din Codul
  penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau
  urmaririi penale;
  d) alte situatii bine justificate de catre medicul care face internarea si
  avizate de medicul sef de sectie.
  (5) Contractele de furnizare de servicii medicale dintre unitatile sanitare cu
  paturi (spitale) si casele de asigurari de sanatate se incheie in baza
  documentelor prevazute la art. 13 precum si a:
  a) listei de servicii medicale care nu pot fi efectuate in ambulatoriu si impun
  internarea;
  b) listei materialelor sanitare si a denumirilor comune internationale (DCI),
  cu mentionarea care DCI-uri pot fi recomandate pacientilor internati, care
  dintre acestea pot fi prescrise de orice medic din spitalul respectiv si care
  DCI-uri pot fi prescrise cu aprobarea medicului sef de sectie sau cu aprobarea
  consiliului medical. Lista materialelor sanitare si a DCI-urilor prezentata de
  spitale la incheierea contractului cuprinde lista de DCI-uri specifice
  tratamentului spitalicesc si DCI-urile din lista prevazuta la art. 90 alin. (1)
  pentru asigurarea continuitatii tratamentului in ambulator are ca scop
  asigurarea tratamentului pacientilor internati si monitorizarea consumului de
  medicamente pentru intocmirea decontului de cheltuieli ce se elibereaza
  pacientului.
  ART. 58
  Reprezentantul legal incheie contract de furnizare de servicii medicale
  spitalicesti cu casa de asigurari de sanatate in a carei raza
  administrativ-teritoriala isi are sediul sau cu Casa Asigurarilor de Sanatate a
  Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti,
  respectiv cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor,
  Constructiilor si Turismului. Spitalele din reteaua apararii, ordinii publice,
  sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti si din reteaua Ministerului
  Transporturilor, Constructiilor si Turismului incheie contracte de furnizare de
  servicii medicale spitalicesti numai cu Casa Asigurarilor de Sanatate a
  Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti,
  respectiv cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor,
  Constructiilor si Turismului, avandu-se in vedere la contractare si decontare
  intreaga activitate medicala acordata asiguratilor indiferent de casa de asigurari
  de sanatate la care sunt luati in evidenta.
  ART. 59
  (1) Serviciile medicale spitalicesti sunt preventive, curative, de recuperare
  si paliative si cuprind:
  a) consultatii;
  b) investigatii;
  c) stabilirea diagnosticului;
  d) tratamente medicale si/sau chirurgicale;
  e) ingrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive
  medicale, cazare si masa.
  (2) In unitatile sanitare ambulatorii autorizate de Ministerul Sanatatii
  Publice
  se pot acorda in regim ambulatoriu servicii medicale de tip spitalicesc
  pentru asiguratii care nu necesita internare, suportate din fondurile aferente
  asistentei medicale spitalicesti, prin tarif pe serviciu medical stabilit prin
  norme.
  ART. 60
  Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de
  internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din
  unitati sanitare ambulatorii aflate in relatii contractuale cu casele de
  asigurari de sanatate precum si a medicilor din unitatile de asistenta
  medico-sociala. Casele de asigurari de sanatate incheie conventii cu unitatile
  medico-sociale, in vederea recunoasterii biletelor de trimitere eliberate de
  catre medicii ce isi desfasoara activitatea in aceste unitati.
  Exceptie fac urgentele medico-chirurgicale si bolile cu potential endemo-epidemic,
  care necesita izolare si tratament, si internarile obligatorii pentru bolnavii
  psihici prevazuti la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si cele
  dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau al urmaririi
  penale.
  ART. 61
  (1) Modalitatile de contractare de catre casele de asigurari de sanatate a
  serviciilor medicale se stabilesc prin norme.
  (2) Valoarea totala contractata de casele de asigurari de sanatate cu spitalele
  se constituie din urmatoarele sume, dupa caz:
  a) suma aferenta serviciilor medicale spitalicesti a caror plata se face pe
  baza de tarif pe caz rezolvat: sistem DRG sau tarif mediu pe caz rezolvat pe
  specialitati, finantata din fondul alocat pentru asistenta medicala
  spitaliceasca;
  b) suma aferenta serviciilor medicale spitalicesti a caror plata se face pe
  baza de tarif/zi de spitalizare pentru spitalele/sectiile care nu se incadreaza
  in prevederile lit. a), finantata din fondul alocat pentru asistenta medicala
  spitaliceasca;
  c) suma aferenta programului national cu scop curativ pentru medicamente si
  materiale sanitare specifice, finantata din fondul alocat pentru programele
  nationale cu scop curativ, care face obiectul unui contract distinct;
  d) suma pentru serviciile de hemodializa, finantate din fondul alocat pentru
  serviciile de hemodializa si dializa peritoneala care face obiectul unui
  contract distinct;
  e) sume pentru serviciile medicale efectuate in cabinete medicale de
  specialitate in: oncologie medicala, diabet zaharat, nutritie si boli
  metabolice, care se afla in structura spitalului ca unitati fara personalitate
  juridica, finantate din fondul alocat asistentei medicale ambulatorii de
  specialitate pentru specialitatile clinice;
  f) sume pentru investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu, in
  conditiile stabilite prin norme, sume finantate din fondul alocat asistentei
  medicale spitalicesti;
  g) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate in regim de
  spitalizare de zi, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicala
  spitaliceasca, in conditiile prevazute prin norme, a caror plata se face prin
  tarif pe serviciu medical/tarif pe caz rezolvat.

  PARAGRAFUL 2
  Obligatiile si drepturile spitalelor, precum si obligatiile caselor de
  asigurari de sanatate

  ART. 62
  (1) In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate unitatile
  sanitare cu paturi sunt obligate:
  a) sa informeze medicul de familie al asiguratului sau, dupa caz, medicul de
  specialitate din ambulatoriul de specialitate, prin scrisoare medicala
  transmisa direct sau prin intermediul asiguratului, despre diagnosticul
  stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate si alte
  informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului;
  b) sa intocmeasca liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile,
  pentru eficientizarea serviciilor medicale;
  c) sa prezinte casei de asigurari de sanatate, in vederea contractarii,
  indicatorii specifici stabiliti prin norme;
  d) sa transmita institutiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient,
  codificate conform reglementarilor in vigoare;
  (2) In situatia in care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat,
  spitalul acorda serviciile medicale de urgenta necesare, avand obligatia sa
  evalueze situatia medicala a pacientului si sa externeze pacientul daca starea
  de sanatate a acestuia nu mai reprezinta urgenta; la solicitarea pacientului
  care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea
  cheltuielilor aferente serviciilor medicale de catre acesta; spitalul are
  obligatia de a anunta casa de asigurari de sanatate cu care a incheiat contract
  de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienti, lunar,
  printr-un centralizator separat, cu justificarea medicala a internarii de
  urgenta; in aceasta situatie casele de asigurari de sanatate deconteaza
  spitalului contravaloarea serviciilor medicale in conditiile stabilite prin
  norme.
  ART. 63
  In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate unitatile sanitare
  cu paturi au dreptul sa primeasca contravaloarea serviciilor medicale realizate
  si validate de casele de asigurari de sanatate si Scoala Nationala de Sanatate
  Publica si Management Sanitar, in limita valorii de contract si actelor
  aditionale incheiate cu casele de asigurari de sanatate.
  ART. 64
  In relatiile contractuale cu unitatile sanitare cu paturi casele de asigurari
  de sanatate au urmatoarele obligatii:
  a) sa deconteze, in primele 10 zile ale lunii urmatoare celei pentru care se
  face plata, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor in luna
  precedenta, in baza facturii si a documentelor insotitoare, cu incadrarea in
  sumele negociate si contractate. Pentru fiecare luna casele de asigurari de
  sanatate pot efectua pana la data de 20 decontarea lunii curente pentru
  perioada 1 – 15 a lunii, in baza indicatorilor specifici realizati si in limita
  sumelor contractate, pe baza facturii si a documentelor insotitoare;
  b) sa tina evidenta externarilor pe asigurat, in functie de casa de asigurari
  de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul.

  PARAGRAFUL 3
  Decontarea serviciilor medicale

  ART. 65
  (1) Modalitatile de plata a serviciilor medicale spitalicesti contractate cu
  casele de asigurari de sanatate se stabilesc prin norme si pot fi, dupa caz:
  a) tarif pe caz rezolvat: sistem DRG sau tarif mediu pe caz rezolvat pe
  specialitati;
  b) tarif pe zi de spitalizare pe baza de indicatori specifici stabiliti prin
  norme pentru spitalele/sectiile la care nu se aplica prevederile lit. a);
  c) tarif pe caz rezolvat/tarif pe serviciu medical pentru serviciile medicale de
  tip spitalicesc acordate in regim de spitalizare de zi prevazute in actele
  normative in vigoare.
  (2) Spitalele beneficiaza, de asemenea, si de:
  a) sume aferente programului national cu scop curativ pentru medicamente si
  materiale sanitare specifice, pe baza unor contracte distincte incheiate cu
  casele de asigurari de sanatate;
  b) sume pentru serviciile de hemodializa decontate din fondul pentru serviciile
  de hemodializa si dializa peritoneala pe baza unor contracte distincte
  incheiate cu casele de asigurari de sanatate;
  c) sume pentru serviciile medicale efectuate in cabinete medicale de
  specialitate in: oncologie medicala, diabet zaharat, nutritie si boli
  metabolice, care se afla in structura spitalului ca unitati fara personalitate
  juridica, finantate din fondul alocat asistentei medicale ambulatorii de
  specialitate, pentru specialitatile clinice, in conditiile stabilite prin
  norme;
  d) sume pentru investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu, sume
  finantate din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti, in conditiile
  stabilite prin norme;
  (3) Sumele prevazute la alin. (2) lit. c) – d) se aloca prin incheierea de acte
  aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti,
  incheiate de spitale cu casele de asigurari de sanatate.
  ART. 66
  (1) Casele de asigurari de sanatate deconteaza serviciile medicale contractate
  cu furnizorii de servicii medicale spitalicesti, cu incadrarea in sumele
  contractate, in functie de realizarea indicatorilor negociati conform normelor,
  in urmatoarele conditii:
  a) pentru spitalele in care serviciile medicale furnizate se deconteaza pe baza
  de tarif pe caz rezolvat (DRG) sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialitati,
  decontarea se face in functie de numarul de cazuri externate, raportate si
  validate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar,
  validate si de casele de asigurari de sanatate, conform regulilor de validare
  stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de
  Sanatate
  , in limita valorii de contract;
  b) pentru spitalele/sectiile in care serviciile medicale furnizate se
  deconteaza prin tarif pe zi de spitalizare pe baza indicatorilor specifici care
  sunt aceiasi cu cei avuti in vedere la contractare cu conditia respectarii
  criteriilor de internare si in conditiile stabilite prin norme, in limita
  valorii de contract; numarul de cazuri externate se raporteaza si se valideaza
  de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar precum si de
  casele de asigurari de sanatate, conform regulilor de validare specifice,
  stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de
  Sanatate
  .
  c) suma aferenta programului national cu scop curativ pentru medicamente si
  materiale sanitare specifice se deconteaza la nivelul realizarilor, in limita
  sumei prevazuta prin program pentru medicamente si materiale sanitare
  specifice;
  d) suma pentru serviciile de hemodializa se deconteaza la nivelul realizarilor,
  in limita sumei contractata cu aceasta destinatie;
  e) sumele pentru serviciile medicale efectuate in cabinete medicale de
  specialitate in: oncologie medicala, diabet zaharat, nutritie si boli
  metabolice, efectuate in regim ambulatoriu, se deconteaza in conditiile
  specifice ambulatoriului de specialitate;
  f) suma pentru investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu se
  deconteaza in conditiile prevederilor specifice ambulatoriului de specialitate
  pentru specialitati paraclinice, in limita sumei contractate;
  g) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate in regim de
  spitalizare de zi, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicala
  spitaliceasca, in conditiile prevazute prin norme in limita sumelor
  contractate;
  (2) Cazurile internate in regim de spitalizare continua care nu au indeplinit
  criteriile de internare nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate.
  Cazurile care fac obiectul internarii prin spitalizare de zi si au fost
  rezolvate prin spitalizare continua la solicitarea asiguratului, se deconteaza
  de casele de asigurari de sanatate la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat
  aferent spitalizarii de zi, diferenta reprezentand cheltuielile hoteliere fiind
  suportata de asigurat.
  ART. 67
  Spitalele vor acoperi din sumele obtinute conform art. 66, cu exceptia sumelor
  pentru medicamente si materiale specifice, acoperite prin programul national cu
  scop curativ si pentru servicii de hemodializa, toate cheltuielile, potrivit
  legii, inclusiv pentru:
  a) investigatiile paraclinice pentru bolnavii internati, efectuate in alte
  unitati spitalicesti sau in unitati ambulatorii de specialitate, in situatiile
  in care spitalul respectiv nu detine dotarea necesara;
  b) dispensarele medicale care, datorita lipsei unui medic, nu s-au putut
  constitui in cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr.
  124/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 629/2001,
  republicata, si care raman in structura unitatilor sanitare cu paturi la care
  sunt arondate, in conditiile stabilite prin norme;
  c) transport interspitalicesc pentru asiguratii care necesita conditii
  suplimentare de stabilire a diagnosticului din punct de vedere al
  consultatiilor si investigatiilor paraclinice;
  d) servicii hoteliere standard (cazare si masa) pentru insotitorii copiilor
  bolnavi in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorii persoanelor cu
  handicap grav, in conditiile stabilite prin norme.
  ART. 68
  Casele de asigurari de sanatate contracteaza servicii medicale paliative in
  regim de spitalizare daca acestea nu pot fi efectuate in conditiile asistentei
  medicale la domiciliu si deconteaza aceste servicii prin tarif pe zi de
  spitalizare negociat intre casele de asigurari de sanatate si unitatile
  sanitare cu paturi.
  ART. 69
  Spitalele pot incasa coplata de la asigurati. Nu se incaseaza coplata pentru
  situatiile de urgenta medico-chirurgicala.
  ART. 70
  Casele de asigurari de sanatate deconteaza cazurile externate din sectiile de
  boli profesionale pentru care nu s-a confirmat caracterul de boala profesionala
  in conditiile respectarii criteriilor de internare prevazute la art. 57 alin.
  (4) si in conditiile in care cazurile externate sunt persoane asigurate in
  sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
  Casele de asigurari de sanatate nu deconteaza mai mult de 30% din cazurile
  externate din aceste sectii.

  PARAGRAFUL 4
  Conditii de reziliere, incetare, suspendare si modificare

  ART. 71
  (1) Nerespectarea oricareia dintre obligatiile unitatilor sanitare cu paturi
  prevazute in contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate atrage dupa
  sine diminuarea valorii de contract dupa cum urmeaza:
  a) la prima constatare cu 1% din valoarea de contract aferenta lunii
  respective;
  b) la a doua constatare cu 3% din valoarea de contract lunara;
  c) la a treia constatare cu 5% din valoarea de contract lunara;
  Odata cu prima constatare casele de asigurari de sanatate prin Casa
  Nationala de Asigurari de Sanatate
  anunta Ministerul Sanatatii Publice
  despre situatiile respective in vederea luarii masurilor ce se impun.
  (2) Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti, incheiat cu casa
  de asigurari de sanatate, se modifica in sensul suspendarii unor servicii din
  obiectul contractului, printr-o notificare scrisa, in urmatoarele situatii:
  a) o sectie sau unele sectii nu mai indeplinesc conditiile de contractare;
  suspendarea se face pana la indeplinirea conditiilor obligatorii pentru
  reluarea activitatii;
  b) retragerea, la nivelul sectiei/sectiilor, a autorizatiei sanitare de
  functionare sau a documentului similar; suspendarea se face pana la obtinerea
  noii autorizatii sanitare de functionare sau a documentului similar.
  c) pentru cazurile de forta majora confirmate de autoritatile publice
  competente, pana la incetarea cazului de forta majora dar nu mai mult de 6 luni
  sau pana la data ajungerii la termen a contractului.
  (3) Prevederile art. 18 nu se aplica unitatilor sanitare cu paturi.

  B. SERVICII MEDICALE DE HEMODIALIZA SI DIALIZA PERITONEALA

  ART. 72
  (1) Serviciile medicale de hemodializa se asigura de catre furnizori autorizati
  si evaluati conform legii.
  (2) Modalitatea de plata a serviciilor de hemodializa este tarif pe serviciu
  medical.
  Tariful pe serviciu medical include toate cheltuielile aferente acestui
  serviciu, inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, transportul
  dializatilor de la/la domiciliul asiguratului, cu exceptia cheltuielilor
  aferente serviciilor de transport al copiilor cu varsta cuprinsa intre 0 – 18
  ani, in vederea efectuarii dializei in unitatile sanitare situate in alte
  judete decat cel de domiciliu al copilului, de la si la domiciliu.
  (3) Serviciile medicale de hemodializa se suporta din fondul alocat cu aceasta
  destinatie.
  (4) Pentru serviciile medicale de hemodializa acordate de furnizorii autorizati
  si evaluati conform legii se incheie contracte distincte cu casele de asigurari
  de sanatate.
  (5) Monitorizarea bolnavului cu dializa peritoneala se contracteaza ca si
  serviciu medical in regim de spitalizare de zi si se deconteaza din fondul
  alocat asistentei medicale spitalicesti.
  avatar
  Cernev
  Scolar
  Scolar

  Numarul mesajelor : 1639
  Varsta : 57
  Puncte : 33885
  Data de inscriere : 19/10/2009

  Revenir en haut Aller en bas

  Partager cet article sur : diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

   
  Permission de ce forum:
  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum