Acupuncture et homéopathie
Acupuncture et homéopathie
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Translate
 
 

Rezultate pe:
 


Rechercher Cautare avansata

[Valid RSS]
Flux RSS


Yahoo! 
MSN 


Homeopatie acupunctura

https://migraineh.blogspot.ro/

Modificari norme metodologice ale Contractului Cadru pe 2010 - CNAS

Aller en bas

03062010

Message 

Modificari norme metodologice ale Contractului Cadru pe 2010 - CNAS Empty Modificari norme metodologice ale Contractului Cadru pe 2010 - CNAS
Proiect
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul prevederilor:
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii;
- Hotărârii Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010;
- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere Referatul de aprobare nr. …………. din …………….. 2010 al Ministerului Sănătăţii şi nr. …….….. din ………………. 2010 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I. – Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 207 şi nr. 207 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În Anexa nr.1, Nota de la Capitolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
Notă: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută, pe asigurat şi pe an, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului.
Numărul maxim de 3 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie cât şi la nivelul medicului / medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. Pentru acelaşi episod de boală acută, în situaţia în care cele 3 consultaţii au fost acordate de către medicul de familie, acesta nu mai poate elibera bilet de trimitere către alte specialităţi.
Pentru acelaşi episod de boală acută, în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii, celelalte consultaţii până la nivelul maxim de 3, pot fi acordate de către medicul / medicii de specialitate, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, pe care se va menţiona numărul de consultaţii acordate. ”
2. În Anexa nr.1, literele c) şi d) de la litera E din Capitolul III se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„c) epicriză de etapă pentru afecţiunile cronice care necesită dispensarizare, în limita competenţelor şi la termenele stabilite de prevederile legale în vigoare, ;”
d) epicriză de etapă pentru afecţiunile cronice care necesită dispensarizare, în limita competenţelor şi la termenele stabilite de prevederile legale în vigoare, pentru care medicul de familie organizează evidenţa şi raportarea distinctă către casa de asigurări de sănătate, altele decât cele de la litera c),
3. În Anexa nr.1, Nota 2 de la litera F din Capitolul III se completează şi va avea următorul cuprins:
„Nota 2: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută, pe asigurat şi pe an, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Numărul maxim de 3 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie cât şi la nivelul medicului / medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. Pentru acelaşi episod de boală acută, în situaţia în care cele 3 consultaţii au fost acordate de către medicul de familie, acesta nu mai poate elibera bilet de trimitere către alte specialităţi. Pentru acelaşi episod de boală acută, în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii, celelalte consultaţii până la nivelul maxim de 3, pot fi acordate de către medicul / medicii de specialitate, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, pe care se va menţiona numărul de consultaţii acordate”
4. În Anexa nr. 1, la capitolul III, litera J, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„J. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale, certificat de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri.
Medicul de familie poate emite prescripţii medicale lunare pentru bolile cronice, aferente consultaţiei efectuate în vederea dispensarizării/monitorizării bolnavilor cu afecţiuni cronice, inclusiv pentru afecţiunile cronice care se regăsesc în Anexa nr. 39 A şi pentru care se decontează o consultaţie la un interval de timp de minimum 3 luni.”
5. În Anexa nr.2, după articolul 18 se introduce un articol nou, articolul 19, cu următorul cuprins:
„Art. 19 Criteriile pentru respectarea modalităţilor de prescriere respectiv de utilizare eficientă a fondurilor alocate pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu au în vedere următorii indicatori:
a) consumul mediu de medicamente / grupă de boli / nr. de CNP-uri / lună calculat la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate;
b) numărul de CNP-uri beneficiare de prescripţii medicale înscris la medicul de familie, la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate, pentru grupele de boli avute în vedere pentru calculul indicatorului de la lit.a);
La calculul acestor indicatori se utilizează datele aferente trimestrului I 2010.”
6. În Anexa nr. 6, litera i) de la art.4 se abrogă.
7. În Anexa nr. 7, ultima teză de la litera B din Capitolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută, pe asigurat şi pe an, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Numărul maxim de 3 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie cât şi la nivelul medicului / medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, astfel:
- dacă medicul de familie a acordat o consultaţie, medicul de specialitate poate acorda maximum 2 consultaţii sau poate acorda o singură consultaţie şi poate elibera bilet de trimitere, dacă este necesar, numai către un singur medic de o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. Medicul de specialitate din ambulatoriul clinic care acordă o consultaţie pe baza biletului de trimitere eliberat de un alt medic de specialitate din ambulatoriu nu mai poate elibera bilet de trimitere către un alt medic de specialitate din ambulatoriul clinic.
- dacă medicul de familie a acordat 2 consultaţii, medicul de specialitate mai poate acorda 1 singură consultaţie şi nu poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate.”
8. În Anexa nr.7, punctul 1 de la litera C din Capitolul I, la al treilea paragraf, prima teză după liniuţa a 3-a, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută, pe asigurat şi pe an, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Numărul maxim de 3 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie cât şi la nivelul medicului / medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, astfel:
- dacă medicul de familie a acordat o consultaţie, medicul de specialitate poate acorda maximum 2 consultaţii sau poate acorda o singură consultaţie şi poate elibera bilet de trimitere, dacă este necesar, numai către un singur medic de o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice.
Medicul de specialitate din ambulatoriul clinic care acordă o consultaţie pe baza biletului de trimitere eliberat de un alt medic de specialitate din ambulatoriu nu mai poate elibera bilet de trimitere către un alt medic de specialitate din ambulatoriul clinic.
- dacă medicul de familie a acordat 2 consultaţii, medicul de specialitate mai poate acorda 1 singură consultaţie şi nu poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate.
9. În Anexa nr. 7, după punctul 2 se introduce un punct nou, punctul 21, cu următorul cuprins:
„21. Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate.
În situaţia în care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate, acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate.
Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii.
Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate distinct de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.
Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi rezolvată la nivelul cabinetului, fără a fi trimis pacientul către alte structuri specializate.”
10. În Anexa nr. 7, la capitolul I, litera C, pct. 2, Nota se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Notă: Pentru bolnavii cu afecţiuni cuprinse în programele naţionale de sănătate şi unele afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de specialitate, casa de asigurări de sănătate decontează o consultaţie - control/evaluare periodică - epicriză de etapă la 3 luni, pentru fiecare caz”
11. În Anexa nr.7, la punctul 3 de la litera C din Capitolul I, se introduce un subpunct nou - subpunctul 34, cu următorul cuprins:
„34. Chirurgie vasculară”.
12. În Anexa nr.7, la Capitolul I, după Nota 3 se introduce o notă nouă, Nota 4 cu următorul cuprins:
„Nota 4: „Medicul de specialitate poate emite prescripţii medicale lunare pentru bolile cronice, aferente consultaţiei efectuate în vederea dispensarizării/monitorizării bolnavilor cu afecţiuni cronice, inclusiv pentru afecţiunile cronice care se regăsesc în Anexa nr. 39 A şi pentru care se decontează o consultaţie la un interval de timp de minimum 3 luni.”
13. În anexa nr. 7, la pct. *3) de la Nota 1 de la Capitolul II, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie.
Se poate deconta fără recomandarea medicului specialist din ambulatoriul clinic, dacă este considerat necesar a fi efectuat, pe răspunderea medicului de laborator, respectiv a specialiştilor cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie, cu încadrarea în maxim 10% din numărul total al hemoleucogramelor raportate de furnizorul respectiv şi decontate de casele de asigurări de sănătate
pentru care nu a existat recomandarea de la medicul de specialitate pentru „examen citologic al frotiului sanguin”.
14. În Anexa nr. 8, teza a doua de la alin. (2) al art. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Numărul serviciilor conexe actului medical care pot fi raportate de medicul de specialitate care le-a solicitat şi care se află într-o relaţie contractuală cu persoana fizică sau juridică autorizată să le efectueze, se decontează de către casele de asigurări de sănătate, luând în considerare faptul că un medic de specialitate poate raporta servicii conexe actului medical în valoare de maximum 52 lei pe zi, corespunzător unui număr întreg de servicii conexe.”
15. În Anexa nr. 8, după alineatul (9) al articolului 14, se introduce un alineat nou, alin. 10, cu următorul cuprins:
„(10) În situaţia în care o cură de recuperare-reabilitare se întrerupe, furnizorul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei, motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat. În această situaţie decontarea curei de recuperare-reabilitare se face proporţional cu numărul de zile efectuate dacă acesta este mai mic sau egal cu 7 zile, având o vedere că o cură de recuperare - reabilitare se contractează şi raportează în vederea decontării în medie pentru 10 zile de tratament.”
16. În Anexa nr. 8, alineatul (4) al articolului 15 se completează după cum urmează:
În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe, furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei, motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat. În această situaţie decontarea curei de tratament se face proporţional cu numărul de zile efectuate dacă acesta este mai mic sau egal cu 7 zile, având o vedere că o cură de tratament se contractează şi raportează în vederea decontării în medie pentru 10 zile de tratament, caz în care tariful pe zi este de 9 lei.”
17. În Anexa nr. 10, litera B după pct. 3 „Criteriul financiar”de la Capitolului II, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„B. Pentru fiecare criteriu/subcriteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor, cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator în regim ambulatoriu şi furnizorii de servicii medicale paraclinice pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator în regim ambulatoriu, caz în care tariful pe zi este de 9 lei..”
18. În Anexa nr. 11, litera B după pct. 4 „Criteriul de disponibilitate” se modifică şi va avea următorul cuprins:
„B. Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor la cele patru criterii, cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală în regim ambulatoriu şi furnizorii de servicii medicale paraclinice
pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii medicale paraclinice – de radiologie şi imagistică medicală în regim ambulatoriu.”
19. La finalul Anexei nr. 11, după litera G, se introduce o literă nouă, litera H, cu următorul cuprins:
„H. În situaţia în care nici unul dintre furnizori nu îndeplineşte criteriul de disponibilitate, suma corespunzătoare aplicării prevederilor lit. d) de la lit. A se repartizează proporţional la celelalte criterii prevăzute la lit. a) - c) de la lit. A.
20. În Anexa nr. 12, punctul 33 de la articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„33. să raporteze în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate, lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi lunar, mişcarea acestora;”
21. Nota de la finalul Anexei nr. 16 B se completează cu următoarea teză:
„În tabelele de la pct. 2, 4 şi 6, in coloana „c2”, pentru cetăţenii străini se va completa numărul de identificare sau numărul cardului european/numărul paşaportului”
22. În Anexa nr. 25, la art. 9 se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Casele de asigurări de sănătate decontează primele 30 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu la tariful prevăzut la art. 2 alin. (2), iar pentru zilele ce depăşesc primele 30 de zile, la un tarif ce reprezintă 50% din tariful prevăzut la articolul mai sus menţionat.
23. În Anexa nr.28, prevederile de la „*)” de la finalul art. 1 se completează cu următorul text:
În sanatoriile balneare, pentru categoriile de persoane prevăzute în legi speciale, partea de contribuţie personală a asiguratului se suportă din fond.”
24. ANEXA 30 si 31
25. În Anexa nr.34, teza a III-a de la alineatul (1) al articolului 9, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Furnizorii de proteze auditive vor ataşa audiogramele efectuate atât înainte cât şi după protezarea auditivă.”
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I .
Ministrul sănătăţii Preşedintele Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate
CSEKE ATTILA NICOLAE LUCIAN DUŢĂ

Sursa : CNAS
Dr.Ionescu Sterian
Dr.Ionescu Sterian
Moderator
Moderator

Numarul mesajelor : 940
Puncte : 40367
Data de inscriere : 23/04/2010

Revenir en haut Aller en bas

Partager cet article sur : redditgoogle

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum